Posts by mkrompaszczyk

Ostatnie szkolenie za nami …

Wrzesień 30th, 2020 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Ostatnie szkolenie za nami …”

W dniach 14-15 września r. odbyło się ostatnie już szkolenie w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Tematyką szkolenia były zagrożenia w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi  wynikające z aktualnej sytuacji na Ukrainie z uwzględnieniem różnic kulturowych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę DMS Polska z siedzibą w Lublinie. Prowadzącym szkolenie była Pani Agata Witkowska – prezes Fundacji You Can Free Us Polska, której podstawowym celem statutowym jest przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Uczestnicy szkolenia podnieśli swoje kompetencje i pogłębili wiedzę w obszarze aktualnej sytuacji dotyczącej przestępstwa handlu ludźmi oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi wynikające z aktualnej sytuacji na świecie, a w szczególności na Ukrainie.

 

Podsumowanie projektu

Lipiec 16th, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Podsumowanie projektu”

W województwie lubuskim projekt pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” (LIIC) realizowany był przez Wojewodę Lubuskiego pełniącego funkcję Lidera. Część działań w projekcie zrealizowanych zostało we współpracy z Partnerem tj. Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Na realizację projektu pozyskano kwotę 2 200 190,35 PLN, w tym 1 650 142,76 PLN dofinansowania ze środków FAMI. Celem głównym projektu była integracja obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa lubuskiego. Założono, że wsparcie w ramach prowadzonych działań otrzyma łącznie 3460 cudzoziemców.

  1. W ramach projektu beneficjenci mogli skorzystać z porad integracyjnych, prawnych i psychologicznych w dwóch punktach informacyjno-doradczych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Porad udzielali wykwalifikowani doradcy integracyjni biegle posługujący się językiem ukraińskim, radca prawny i psycholog. Wsparcie polegało przede wszystkim na pomocy cudzoziemcom w odnalezieniu się w „nowej rzeczywistości”. Bardzo duża ilość porad związana była z kwestiami administracyjnymi np. pomoc w wypełnianiu różnego typu dokumentów administracyjnych, czy też wsparcie w procedurze legalizacji pobytu. W okresie trwania projektu udzielono łącznie 6985 porad integracyjnych, 616 porad prawnych i 263 porad psychologicznych. W ramach oferty punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców dostępne były pakiety wsparcia zawierające środki chemiczne i higieny osobistej m.in. proszek do prania, płyn do płukania tkanin, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, mydło, płyn do mycia naczyń. Pakiety stanowiły formę wsparcia materialnego dla najbardziej potrzebujących cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego. W ciągu  6 miesięcy tj. od sierpnia 2019 r. do stycznia 2020 r.  przekazano cudzoziemcom 844 pakiety higieniczno-chemiczne.
  2. W ramach działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim w dniu 21 września 2019r. odbył się „Polsko-ukraiński festyn integracyjny”. Organizatorem festynu na zlecenie Wojewody Lubuskiego była Fundacja FOTISMOS oraz Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. Celem festynu była integracja rodzin polskich i ukraińskich zamieszkujących teren województwa lubuskiego. Całodniowy festyn umożliwił szerokiej grupie mieszkańców województwa lubuskiego zapoznanie się z elementami kultury oraz tradycji polskiej i ukraińskiej. Festyn stanowił doskonałą okazję do upowszechniania „dobrych praktyk”, idei integracji międzykulturowej oraz bazę do zacieśnienia kontaktów pomiędzy obywatelami Polski i Ukrainy. Festyn promował działania integracyjne realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także lokalnej.
  3. W okresie 24 miesięcy tj. od II kwartału 2018 r. do I kwartału 2020 r. Partner projektu Akademia im. Jakuba z Paradyża podejmował działania w zakresie podniesienia kompetencji językowych i adaptacyjnych cudzoziemców. W kursach języka polskiego dla dorosłych na dwóch poziomach, podstawowym i zaawansowanym, wzięło udział łącznie 260 osób. Celem kursów było wyposażenie cudzoziemców w umiejętność komunikowania się w języku polskim w życiu codziennym, poznanie polskich realiów socjokulturowych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim oraz ułatwienie możliwości samokształcenia. Zorganizowano również 24 kursy adaptacyjne dla cudzoziemców. Łącznie w tych kursach wzięło udział 120 obcokrajowców. Podczas kursów uczestnicy zostali zapoznani z ważnymi informacjami nt. miasta i regionu, sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, banków, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, walorów turystycznych i gospodarczych. Celem kursów adaptacyjnych było zapoznanie cudzoziemców z topografią miasta, lokalizacją różnych instytucji użyteczności publicznej, zdobycie umiejętności do samodzielnego korzystania z sieci komunikacji miejskiej oraz uzyskania swobody poruszania się i funkcjonowania na terenie miasta.
  4. Partner projektu – Akademia im. Jakuba z Paradyża realizował kursy, których celem było wyposażenie cudzoziemców w nowe kompetencje tj. autoprezentacja, tworzenie dokumentów Obcokrajowcy zostali zapoznani z instytucjami realizującymi zadania w zakresie pośrednictwa pracy oraz sposobami i narzędziami w zakresie sprawnego wyszukiwania ofert pracy. Cudzoziemcy otrzymali także wiedzę dotyczącą zasad i procedur obowiązujących w procesie aktywizacji zawodowej. Kursy dały podstawę do swobodnego poruszania się na lokalnym rynku pracy. Łącznie w kursach aktywizacji zawodowej wzięło udział 120 cudzoziemców. Zajęcia w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń były prowadzone przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej.
  5. W celu realizacji procesu integracji dzieci cudzoziemskich Partner projektu przeprowadził: kursy języka polskiego, zajęcia przyrodniczo-matematyczne oraz „Laboratorium młodego naukowego”. W kursach językowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym wzięło udział 40 dzieci Kursy prowadzili specjaliści w zakresie nauki języka polskiego. Kluczowe dla dzieci cudzoziemców jest również nabywanie umiejętności zapisanych w postawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych m. in. w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi matematyki oraz nauk przyrodniczych. W tym celu zrealizowano zajęcia przyrodniczo-matematyczne, w których wzięło udział 20 dzieci z rodzin cudzoziemskich. Ponadto uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych zostali zaproszeni do udziału w „Laboratorium młodego naukowego”, w ramach którego odbyły się zajęcia edukacyjne z fizyki oraz matematyki z elementami programowania. Praktyczne zajęcia z nauk technicznych i ścisłych sprzyjały integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi oraz umożliwiały nabywanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Podczas zajęć wykorzystywane były takie metody dydaktyczne jak doświadczenia, eksperymenty, kreatywna zabawa, projekt.  W czasie 24 miesięcy zrealizowano 4 kursy i objęły one łącznie 80 uczestników.
  6. W związku ze wzrastającą liczbą cudzoziemców przebywających na terenie województwa oraz ich dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz podejmujących naukę w szkołach w ramach projektu zostały przeprowadzone kursy dla nauczycieli z terenu województwa lubuskiego. Kadra pedagogiczna otrzymała kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z klasami, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. Realizacja szkoleń w ramach FAMI miała na celu podniesienie jakości nauczania w placówkach edukacyjnych, przyczynienia się również do poznania różnic kulturowych i przełamania barier. Łącznie w kursach wzięło udział 60 nauczycieli. Organizatorem kursów był Partner projektu Akademia im. Jakuba z Paradyża.
  7. W ramach projektu odbyło się 11 szkoleń adresowanych do pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, ich prawa i obowiązki oraz pozyskanie wiedzy z zakresu występujących różnic kulturowych. Uczestnikami szkoleń byli m.in. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miasta, starostwa i gmin, straży granicznej, inspekcji pracy, członkowie Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi z terenu województwa lubuskiego. W trakcie szkoleń nastąpiła wymiana poglądów, dobrych praktyk i dyskusji na temat poprawy sytuacji cudzoziemców na terenie RP. W sumie w szkoleniach w okresie od września 2018r. do grudnia 2019r. wzięło udział 445 osób.
  8. Dodatkowo przez cały okres projektu funkcjonowała strona internetowa w trzech językach- polskim, ukraiński i rosyjskim  (www.lubuskainicjatywa.pl) na której można było zapoznać się z założeniami Projektu, oraz śledzić na bieżąco realizowane działania.

 

 

Zmiany w obsłudze klienta punktu w Gorzowie Wlkp.

Marzec 17th, 2020 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Zmiany w obsłudze klienta punktu w Gorzowie Wlkp.”

Informujemy, że punkt informacyjno-doradczy w Gorzowie Wlkp. począwszy od dnia 18.03.2020r.udziela porad wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 95/30 300 44 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: lubuskainicjatywagw@wp.pl.

Zapraszamy do kontaktu.

Odbyło się ostatnie szkolenie …

Grudzień 19th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Odbyło się ostatnie szkolenie …”

W dniach 18 i 19 listopada 2019r. oraz 9 i 10 grudnia 2019r. w Wiechlicach odbyły się szkolenia z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Były to dwa ostatnie z serii szkoleń zrealizowanych w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniach udział wzięło 77 pracowników m.in.   z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego oraz pracownicy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. W ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” odbyło się 11 szkoleń skierowanych do pracowników instytucji publicznych zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców. Łącznie przeszkolonych zostało 445 pracowników.

Kolejne szkolenie za nami!

Październik 30th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Kolejne szkolenie za nami!”

W dniach 21-22 października 2019r. w Zielonej Górze obyło się dziewiąte szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniu udział wzięło 41 pracowników m.in. z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i służb prewencji policji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w województwie lubuskim. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. Ostatnie dwa szkolenia odbędą się w dniach 18-19 listopada 2019r. oraz 9-10 grudnia 2019r. w Pałacu Wiechlice i adresowane będą do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego.

Zapraszamy cudzoziemców do punktów informacyjno-doradczych …

Październik 8th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Zapraszamy cudzoziemców do punktów informacyjno-doradczych …”

Informujemy, że w punktach informacyjno-doradczych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze cudzoziemcy przebywający na terenie województwa lubuskiego mogą skorzystać ze wsparcia w postaci pakietów higieniczno-chemicznych. Zapraszamy do punktów!

Polsko-ukraiński festyn integracyjny

Październik 8th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Polsko-ukraiński festyn integracyjny”

W dniu 21 września 2019r. odbył się „Polsko-ukraiński festyn integracyjny” realizowany w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Organizatorem festynu na zlecenie Wojewody Lubuskiego była Fundacja FOTISMOS oraz Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. Celem festynu była integracja rodzin polskich i ukraińskich zamieszkujących teren województwa lubuskiego. Festyn rozpoczął się o godzinie 10.00 i trwał do godzin wieczornych, tak aby jak najwięcej osób miało możliwość zapoznania się z elementami kultury oraz tradycji polskiej i ukraińskiej, jak również skorzystania z oferowanych atrakcji. Na scenie wystąpił szereg zespołów muzycznych i tanecznych prezentujących pieśni i tańce obu narodów. Zaprezentowali się artyści z zespołu GORYZVIT (Berlin-Niemcy) z pieśniami ukraińskimi, rosyjskimi i polskimi, kwartet wokalny AKORD (Tarnopol-Ukraina), który zaprezentował blok pieśni ukraińskich i polskich. Na scenie pokazał się również zespół DANCE HAYAT (Kijów-Ukraina) z tańcami polskimi, ukraińskimi, cygańskimi i tańcem żydowskim. Blisko półtoragodzinny koncert zagrał zespół SŁOWIANY z Krakowa, który w repertuarze ma utwory śpiewane po polsku, rosyjsku, ukraińsku, białorusku i serbsku. Po południu odbył się koncert gwiazdy wieczoru – LIMBOSKI. Na koniec festynu wystąpił zespół folkowy Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich z utworami w języku polskim, ukraiński, łemkowskim oraz serbskim. Podczas festynu można było wziąć udział w pokazie kulinarnym gdzie prezentowano jak przygotować barszcz ukraiński, oraz skosztować tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Ponadto uczestnicząc w warsztatach tworzenia biżuterii można było nauczyć się podstaw wyrabiania tradycyjnych korali –  krywulek. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy z animatorami oraz stoisko z watą cukrową i balonami. Jednocześnie podczas festynu można było zapoznać się z ofertą punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców prowadzonych w ramach projektu. Festyn stanowił doskonałą okazję do upowszechniania „dobrych praktyk”, idei integracji międzykulturowej oraz bazę do zacieśnienia kontaktów pomiędzy obywatelami Polski i Ukrainy. Festyn promował działania integracyjne realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także lokalnej.

 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaprasza na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny”

Wrzesień 17th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaprasza na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny””

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaprasza na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny”.

Festyn odbędzie się 21 września 2019 r. na terenie Parku Górczyńskiego. Impreza rozpocznie się o godz.10.00 i będzie trwała do godziny 20.00Na uczestników festynu czeka mnóstwo atrakcji. Na scenie zaprezentują się zespoły muzyczne oraz taneczne prezentujące muzykę i programy artystyczne ukraińskie i polskie. Zobaczymy i posłuchamy: Akord, Goryzvit, Dance Hayat, Lemko Tower oraz Limboski.  Festyn został zaplanowany z myślą o rodzinach polskich i ukraińskich, a więc atrakcje są przewidziane dla dorosłych i dla dzieci. Będzie można wziąć udział w warsztatach wyrabiania biżuterii oraz warsztatach plastycznych. Na festynie można będzie spróbować tradycyjnych dań polskich i ukraińskich. Na dzieci czekają gry i zabawy prowadzone przez animatorów oraz wata cukrowa i stoisko z balonami. Na aktywnych uczestników festynu czekają upominki.

Festyn pt. „Polsko-ukraiński festyn integracyjny” jest realizowany na potrzeby projektu  „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Już ponad rok pomagamy cudzoziemcom!

Czerwiec 17th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Już ponad rok pomagamy cudzoziemcom!”

Realizacja projektu pn. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” rozpoczęła się w kwietniu 2018r., a zakończenie działań przewidziane zostało na koniec marca 2020r. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Liderem Projektu jest Wojewoda Lubuski, a partnerem – Akademia im. Jakuba z Paradyża. Działania realizowane w ramach Projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej przebywających na terenie województwa lubuskiego. Celem jest natomiast doprowadzenie do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, oraz do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki migracyjnej. Projekt „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” oferuje szereg działań skierowanych do cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego mających na celu pomoc w odnalezieniu się w „nowej rzeczywistości”      z uwzględnieniem indywidualnych  potrzeb cudzoziemców w obszarach dotyczących m.in. rynku pracy, edukacji, barier administracyjnych oraz relacji międzykulturowych.

Jednym z głównych działań mających na celu wsparcie cudzoziemców jest prowadzenie dwóch punktów informacyjno-doradczych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.  Każdy z punktów świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie. W punktach zatrudnieni są doradcy integracyjni posługujący się językiem polskim i ukraińskim, swoje usługi oferuje również prawnik i psycholog. Pracownicy punktów chętnie udzielają wsparcia w rozwiązywaniu problemów z jakimi na co dzień spotykają się cudzoziemcy, przede wszystkim w obszarze administracyjnym związanym z uzyskaniem dokumentów warunkujących legalny pobyt  w Polce czy też w kwestiach związanych z rynkiem pracy i edukacją.

Po kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania punktów zauważyć można, że działanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród obywateli cudzoziemskich. Ze gromadzonych danych wynika, że od początku realizacji Projektu do końca marca 2019r. punkty odwiedziło już ponad 2000 cudzoziemców. Oprócz usług oferowanych w punktach informacyjno-doradczych w ramach Projektu cudzoziemcy mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka polskiego, adaptacyjnych i zawodowych.

Kursy języka polskiego realizowane są na poziomie podstawowym i zaawansowanym.Kursy adaptacyjne mają na celu zapoznanie cudzoziemców z ważnymi informacjami na temat regionu i miasta, w tym sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, placówek edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i rozrywkowych. Natomiast kursy zawodowe mają na celu podnieść kompetencje cudzoziemców w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania potencjalnych pracodawców czy też korzystania z ofert pracy zamieszczanych w intrenecie.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach „Lubuskiej Inicjatywy Integracji Cudzoziemców” jest wsparcie dzieci cudzoziemskich. Dzieci mogą skorzystać z kursu języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz z zajęć wyrównawczych w obszarze edukacji przyrodniczo-matematycznej. Ponadto realizowane jest „Laboratorium młodego naukowca” – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych w tematach związanych z naukami technicznymi i ścisłymi.

Zapraszamy zatem do korzystania z bezpłatnych usług oferowanych w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań oraz kontakt do organizatorów dostępne są na stronie internetowej www.lubuskainicjatywa.pl.

Poniżej znajdziecie Państwo link do prezentacji zawierającej podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu.

Prezentacja założeń  projektu FAMI

 

Cykl szkoleń trwa …

Maj 24th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Cykl szkoleń trwa …”

 

W dniach 20-21 maja 2019r. obyło się po raz siódmy szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji .W szkoleniu udział wzięło 39 pracowników m.in. z ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miast i gmin    z terenu powiatu zielonogórskiego. W szkoleniu uczestniczyli też członkowie Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w województwie lubuskim. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019r. w Hotelu Sen w Świebodzinie i adresowane będzie do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu świebodzińskiego.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content