Posts in Aktualności

Podsumowanie projektu

Lipiec 16th, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Podsumowanie projektu”

W województwie lubuskim projekt pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” (LIIC) realizowany był przez Wojewodę Lubuskiego pełniącego funkcję Lidera. Część działań w projekcie zrealizowanych zostało we współpracy z Partnerem tj. Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Na realizację projektu pozyskano kwotę 2 200 190,35 PLN, w tym 1 650 142,76 PLN dofinansowania ze środków FAMI. Celem głównym projektu była integracja obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa lubuskiego. Założono, że wsparcie w ramach prowadzonych działań otrzyma łącznie 3460 cudzoziemców.

 1. W ramach projektu beneficjenci mogli skorzystać z porad integracyjnych, prawnych i psychologicznych w dwóch punktach informacyjno-doradczych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Porad udzielali wykwalifikowani doradcy integracyjni biegle posługujący się językiem ukraińskim, radca prawny i psycholog. Wsparcie polegało przede wszystkim na pomocy cudzoziemcom w odnalezieniu się w „nowej rzeczywistości”. Bardzo duża ilość porad związana była z kwestiami administracyjnymi np. pomoc w wypełnianiu różnego typu dokumentów administracyjnych, czy też wsparcie w procedurze legalizacji pobytu. W okresie trwania projektu udzielono łącznie 6985 porad integracyjnych, 616 porad prawnych i 263 porad psychologicznych. W ramach oferty punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców dostępne były pakiety wsparcia zawierające środki chemiczne i higieny osobistej m.in. proszek do prania, płyn do płukania tkanin, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, mydło, płyn do mycia naczyń. Pakiety stanowiły formę wsparcia materialnego dla najbardziej potrzebujących cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego. W ciągu  6 miesięcy tj. od sierpnia 2019 r. do stycznia 2020 r.  przekazano cudzoziemcom 844 pakiety higieniczno-chemiczne.
 2. W ramach działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim w dniu 21 września 2019r. odbył się „Polsko-ukraiński festyn integracyjny”. Organizatorem festynu na zlecenie Wojewody Lubuskiego była Fundacja FOTISMOS oraz Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. Celem festynu była integracja rodzin polskich i ukraińskich zamieszkujących teren województwa lubuskiego. Całodniowy festyn umożliwił szerokiej grupie mieszkańców województwa lubuskiego zapoznanie się z elementami kultury oraz tradycji polskiej i ukraińskiej. Festyn stanowił doskonałą okazję do upowszechniania „dobrych praktyk”, idei integracji międzykulturowej oraz bazę do zacieśnienia kontaktów pomiędzy obywatelami Polski i Ukrainy. Festyn promował działania integracyjne realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także lokalnej.
 3. W okresie 24 miesięcy tj. od II kwartału 2018 r. do I kwartału 2020 r. Partner projektu Akademia im. Jakuba z Paradyża podejmował działania w zakresie podniesienia kompetencji językowych i adaptacyjnych cudzoziemców. W kursach języka polskiego dla dorosłych na dwóch poziomach, podstawowym i zaawansowanym, wzięło udział łącznie 260 osób. Celem kursów było wyposażenie cudzoziemców w umiejętność komunikowania się w języku polskim w życiu codziennym, poznanie polskich realiów socjokulturowych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim oraz ułatwienie możliwości samokształcenia. Zorganizowano również 24 kursy adaptacyjne dla cudzoziemców. Łącznie w tych kursach wzięło udział 120 obcokrajowców. Podczas kursów uczestnicy zostali zapoznani z ważnymi informacjami nt. miasta i regionu, sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, banków, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, walorów turystycznych i gospodarczych. Celem kursów adaptacyjnych było zapoznanie cudzoziemców z topografią miasta, lokalizacją różnych instytucji użyteczności publicznej, zdobycie umiejętności do samodzielnego korzystania z sieci komunikacji miejskiej oraz uzyskania swobody poruszania się i funkcjonowania na terenie miasta.
 4. Partner projektu – Akademia im. Jakuba z Paradyża realizował kursy, których celem było wyposażenie cudzoziemców w nowe kompetencje tj. autoprezentacja, tworzenie dokumentów Obcokrajowcy zostali zapoznani z instytucjami realizującymi zadania w zakresie pośrednictwa pracy oraz sposobami i narzędziami w zakresie sprawnego wyszukiwania ofert pracy. Cudzoziemcy otrzymali także wiedzę dotyczącą zasad i procedur obowiązujących w procesie aktywizacji zawodowej. Kursy dały podstawę do swobodnego poruszania się na lokalnym rynku pracy. Łącznie w kursach aktywizacji zawodowej wzięło udział 120 cudzoziemców. Zajęcia w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń były prowadzone przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej.
 5. W celu realizacji procesu integracji dzieci cudzoziemskich Partner projektu przeprowadził: kursy języka polskiego, zajęcia przyrodniczo-matematyczne oraz „Laboratorium młodego naukowego”. W kursach językowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym wzięło udział 40 dzieci Kursy prowadzili specjaliści w zakresie nauki języka polskiego. Kluczowe dla dzieci cudzoziemców jest również nabywanie umiejętności zapisanych w postawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych m. in. w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi matematyki oraz nauk przyrodniczych. W tym celu zrealizowano zajęcia przyrodniczo-matematyczne, w których wzięło udział 20 dzieci z rodzin cudzoziemskich. Ponadto uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych zostali zaproszeni do udziału w „Laboratorium młodego naukowego”, w ramach którego odbyły się zajęcia edukacyjne z fizyki oraz matematyki z elementami programowania. Praktyczne zajęcia z nauk technicznych i ścisłych sprzyjały integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi oraz umożliwiały nabywanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Podczas zajęć wykorzystywane były takie metody dydaktyczne jak doświadczenia, eksperymenty, kreatywna zabawa, projekt.  W czasie 24 miesięcy zrealizowano 4 kursy i objęły one łącznie 80 uczestników.
 6. W związku ze wzrastającą liczbą cudzoziemców przebywających na terenie województwa oraz ich dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz podejmujących naukę w szkołach w ramach projektu zostały przeprowadzone kursy dla nauczycieli z terenu województwa lubuskiego. Kadra pedagogiczna otrzymała kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z klasami, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. Realizacja szkoleń w ramach FAMI miała na celu podniesienie jakości nauczania w placówkach edukacyjnych, przyczynienia się również do poznania różnic kulturowych i przełamania barier. Łącznie w kursach wzięło udział 60 nauczycieli. Organizatorem kursów był Partner projektu Akademia im. Jakuba z Paradyża.
 7. W ramach projektu odbyło się 11 szkoleń adresowanych do pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, ich prawa i obowiązki oraz pozyskanie wiedzy z zakresu występujących różnic kulturowych. Uczestnikami szkoleń byli m.in. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miasta, starostwa i gmin, straży granicznej, inspekcji pracy, członkowie Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi z terenu województwa lubuskiego. W trakcie szkoleń nastąpiła wymiana poglądów, dobrych praktyk i dyskusji na temat poprawy sytuacji cudzoziemców na terenie RP. W sumie w szkoleniach w okresie od września 2018r. do grudnia 2019r. wzięło udział 445 osób.
 8. Dodatkowo przez cały okres projektu funkcjonowała strona internetowa w trzech językach- polskim, ukraiński i rosyjskim  (www.lubuskainicjatywa.pl) na której można było zapoznać się z założeniami Projektu, oraz śledzić na bieżąco realizowane działania.

 

 

Odbyło się ostatnie szkolenie …

Grudzień 19th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Odbyło się ostatnie szkolenie …”

W dniach 18 i 19 listopada 2019r. oraz 9 i 10 grudnia 2019r. w Wiechlicach odbyły się szkolenia z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Były to dwa ostatnie z serii szkoleń zrealizowanych w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniach udział wzięło 77 pracowników m.in.   z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego oraz pracownicy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. W ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” odbyło się 11 szkoleń skierowanych do pracowników instytucji publicznych zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców. Łącznie przeszkolonych zostało 445 pracowników.

Kolejne szkolenie za nami!

Październik 30th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Kolejne szkolenie za nami!”

W dniach 21-22 października 2019r. w Zielonej Górze obyło się dziewiąte szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniu udział wzięło 41 pracowników m.in. z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i służb prewencji policji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w województwie lubuskim. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. Ostatnie dwa szkolenia odbędą się w dniach 18-19 listopada 2019r. oraz 9-10 grudnia 2019r. w Pałacu Wiechlice i adresowane będą do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego.

Polsko-ukraiński festyn integracyjny

Październik 8th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Polsko-ukraiński festyn integracyjny”

W dniu 21 września 2019r. odbył się „Polsko-ukraiński festyn integracyjny” realizowany w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Organizatorem festynu na zlecenie Wojewody Lubuskiego była Fundacja FOTISMOS oraz Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. Celem festynu była integracja rodzin polskich i ukraińskich zamieszkujących teren województwa lubuskiego. Festyn rozpoczął się o godzinie 10.00 i trwał do godzin wieczornych, tak aby jak najwięcej osób miało możliwość zapoznania się z elementami kultury oraz tradycji polskiej i ukraińskiej, jak również skorzystania z oferowanych atrakcji. Na scenie wystąpił szereg zespołów muzycznych i tanecznych prezentujących pieśni i tańce obu narodów. Zaprezentowali się artyści z zespołu GORYZVIT (Berlin-Niemcy) z pieśniami ukraińskimi, rosyjskimi i polskimi, kwartet wokalny AKORD (Tarnopol-Ukraina), który zaprezentował blok pieśni ukraińskich i polskich. Na scenie pokazał się również zespół DANCE HAYAT (Kijów-Ukraina) z tańcami polskimi, ukraińskimi, cygańskimi i tańcem żydowskim. Blisko półtoragodzinny koncert zagrał zespół SŁOWIANY z Krakowa, który w repertuarze ma utwory śpiewane po polsku, rosyjsku, ukraińsku, białorusku i serbsku. Po południu odbył się koncert gwiazdy wieczoru – LIMBOSKI. Na koniec festynu wystąpił zespół folkowy Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich z utworami w języku polskim, ukraiński, łemkowskim oraz serbskim. Podczas festynu można było wziąć udział w pokazie kulinarnym gdzie prezentowano jak przygotować barszcz ukraiński, oraz skosztować tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Ponadto uczestnicząc w warsztatach tworzenia biżuterii można było nauczyć się podstaw wyrabiania tradycyjnych korali –  krywulek. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy z animatorami oraz stoisko z watą cukrową i balonami. Jednocześnie podczas festynu można było zapoznać się z ofertą punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców prowadzonych w ramach projektu. Festyn stanowił doskonałą okazję do upowszechniania „dobrych praktyk”, idei integracji międzykulturowej oraz bazę do zacieśnienia kontaktów pomiędzy obywatelami Polski i Ukrainy. Festyn promował działania integracyjne realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także lokalnej.

 

Zapraszamy do udziału w kursach

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Zapraszamy do udziału w kursach”

Aktualnie trwają nabory na kursy rozpoczynające się w październiku tj.:

 • dla osób dorosłych:
  • kurs języka polskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym
  • kurs języka polskiego dla dorosłych na poziomie zaawansowanym
  • kurs adaptacyjny
  • kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej
 • dla nauczycieli:
  • kurs dla nauczycieli języka polskiego jako obcego
  • kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

Informacje i rekrutacja

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5, pok. 113
tel. 95/727 95 36

Trwają kursy języka polskiego oraz adaptacyjne

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Trwają kursy języka polskiego oraz adaptacyjne”

Realizację kursów w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła 23 kwietnia 2018 r. Obecnie swoje kompetencje na kursach języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym podnosi łącznie 40 obywateli Ukrainy. W każdym miesiącu odbywają się również kursy adaptacyjne, w trakcie których obywatele różnych Państw zapoznają się z miastem, ale i regionem lubuskim. Raz w miesiącu odbywają się także kursy zwiększające kompetencje zawodowe, w trakcie których uczestnicy tworzą profesjonalne CV, poznają możliwości i miejsca podnoszenia kwalifikacji, jak również poznają swoje prawa jako pracownicy.

Informacje oraz kontakt w zakładce Kursy i szkolenia.

Integracja Dzieci Cudzoziemskich

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Integracja Dzieci Cudzoziemskich”

Akademia im. Jakuba z Paradyża rozpoczęła działania mające na celu integrację dzieci cudzoziemskich, między innymi poprzez kursy języka polskiego prowadzone w szkołach, czy też kursy wyrównujące z matematyki i przyrody. Należy tu podkreślić duże zaangażowanie szkół, których uczniowie biorą udział w Projekcie, a które udostępniają sale oraz dbają o przekazywanie informacji dla uczniów i ich rodziców. Ciekawą formą połączenia procesu integracji z nauką są zajęcia w ramach „Laboratorium młodego naukowca”, w trakcie których uczniowie z różnych szkół, ale i różnych narodowości wykonują liczne doświadczenia, eksperymenty, które uczą. W trakcie zajęć również bawią się i zawiązują przyjaźnie, co jeszcze bardziej wiąże ich z naszym miastem i regionem.

Informacje oraz kontakt w zakładce Kursy i szkolenia.

Rozpoczęcie działalności punktów informacyjno-doradczych

Czerwiec 28th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Rozpoczęcie działalności punktów informacyjno-doradczych”

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2018r. rozpoczęły swoją działalność punkty informacyjno-doradcze zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Zapraszamy cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego do skorzystania z pomocy pracowników punktów w zakresie administracyjnym, prawnym i psychologicznym. Szczegółowe informacje w zakładce o działaniach realizowanych w ramach Projektu.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content